1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Biorealis, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu biorealis.sk/GaiaBalsamica (ďalej len „e-shop“). Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodaní a reklamáciách tovaru sa primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa e-shopu, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. 

1.1. Objednávka - kúpna zmluva 

Kupujúci objednáva tovar, resp. uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formuláru, do ktorého je povinný uviesť nasledujúce údaje: 

· svoje meno a priezvisko 
· svoju adresu 
· druh, množstvo a cenu
· adresu dodania tovaru
· svoj telefonický a emailový kontakt 

- ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. 

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť spôsobom vedeným v tomto ustanovení. Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku e-mailom, resp. telefonicky, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle §43c Občianskeho zákonníka, a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Potvrdená objednávka obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

1.2. Zmluvné strany 

Predávajúci:        -

Biorealis, s.r.o. 
Komenského 13
900 01 Modra

IČO: 36736490
DIČ: 2022321620
IČ DPH: SK 2022321620

Tel.: +421 908 615 774

kontakt: gaia@biorealis.sk

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak, ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s V0P a že s nimi súhlasí. 

2. SITUÁCIE KÚPNEJ ZMLUVY

 2.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy – predávajúc

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odovzdania tovaru v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to z dôvodu:

- nedostupnosti tovaru
- neuhradenia objednávky v lehote 7 dní
- výraznej zmeny ceny tovaru
- neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia
- z dôvodov vyššej moci

Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia. Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.

 2.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - kupujúci

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v  súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi elektronicky na e-mailovú adresu gaia@biorealis.sk. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

 2.3. Vrátenie tovaru 

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 14 kalendárnych dní od jeho zaplatenia.

- v tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený kompletný v nepoškodenom a v pôvodnom obale a množstve v zmysle pôvodne dodanej objednávky.

- kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to e-mailom na adresu gaia@biorealis.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 615 774. 

- náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí v tomto prípade kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol poškodený. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

- po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť, a to bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to buď na bankový účet, alebo poštovou poukážkou do v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

- V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených faktov, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 2.4.  Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: 

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej zrealizovania prostredníctvom internetového obchodu. 

- V prípade stornovania potvrdenej objednávky po 24 hodinách si predávajúci uplatní právo na úhradu škody a preukázateľných nákladov. V prípade, že kupujúci už časť alebo celú kúpnu cenu už zaplatil a následne žiada o storno objednávky, bude mu táto čiastka (celá alebo znížená) prevedená späť na účet v lehote 7-ich kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-  nemožnosť záväzne potvrdiť objednávku (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, nesprávna e-mailová adresa kupujúceho, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho atď.), v minulosti neprebratý tovar

-  tovar nie je na sklade, ale v e-shope je evidovaný ako dostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote ich kalendárnych dní

- ak si kupujúci v objednávke zvolí ako spôsob úhrady "Bankový prevod" a platbu neuskutoční do 7 dní od záväzného objednania tovaru, predávajúci môže objednávku stornovať.-

 3. TOVAR

 3.1. Opis tovaru

Opisy jednotlivých položiek s cenami, dostupnosťou, atd. sú uvedené v príslušných kategóriách, resp. podkategóriách. Fotografie sú ilustračné, a môžu sa od skutočnosti mierne odlišovať (zafarbenie mydlovej hmoty v závislosti od použitých surovín, úprava povrchu mydiel....). Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovar,a meniť ceny v platnom cenníku. Ceny uvedené pri produkte sú vrátane DPH, nezahŕňajú však poštovné.

 3.2. Kúpna cena 

Za kúpnu cenu sa považuje cena, ktorá sa v čase on-line nákupu aktuálne zobrazuje pri jednotlivých výrobkoch. Ceny uvedené pri produkte sú vrátane DPH, nezahŕňajú však poštovné. 

- Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") za podmienok vedených v záväznej akceptácii objednávky. 

- V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

- Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

- V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa uváženia a v závislosti so zmenami v jeho výrobných a iných nákladov 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 4.1. Práva predávajúceho

- predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

- predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom

 4.2. Povinnosti predávajúceho

- dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

 4.3. Práva kupujúceho

 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky

 4.4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

- potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby 

- pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy-

 5. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

 Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba, ktorej dĺžka je uvedená na obale produktu. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená samotným kupujúcim, napr. skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Za závadu sa nepovažujú odlišnosti medzi jednotlivými výrobnými várkami či samotnými výrobkami prirodzene vyplývajúce z povahy výrobného procesu (napr. zafarbenie mydlovej hmoty, úprava povrchu mydiel, odchýlky vzorov či odtieňov, detailné rozdiely, známky po ručnej výrobe....). Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pred prevzatím tovaru nesie predávajúci. Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka, môže kupujúci reklamovať najneskôr v posledný deň záručnej doby. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné, alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. 

Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu nasledovne:
(i) na e-mailovú adresu: gaia@biorealis.sk
(ii) poštou na adresu: Biorealis, s.r.o., Komenského 13, 900 01 Modra
a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

Reklamácia bude riešená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.-

 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

· Vaše identifikačné a kontaktné údaje
· údaje o Vašich nákupoch

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.