I Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

1.1. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe údajov (ďalej len: "GDPR") je Biorealis, s.r.o., ičo: 36 736 490 so sídlom Radlinského 9, 811 07 Bratislava (ďalej len "Správca")
2. Kontaktné údaje správcu sú:
 Adresa: Radlinského 9, 811 07 Bratislava
E-mail: gaia@biorealis.sk
Telefón: +421 908 615 774

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
4. Prevádzkovateľ osobných údajov nemenoval sprostredkovateľa na ochranu osobných údajov.

III Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje,ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je:
      - plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 pís,. b) GDPR
      - oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytnutie priameho marketing (najmä na zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f ) GDPR
     - Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby
    - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
2. účelom spracovania osobných údajov je:
   - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť
   - zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít
3. zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním poskytujete svoj výslovný súhlas

IV Doba uchovávania údajov
1. správca uchováva osobné údaje:
   - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia vzťahu)
   - po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe Vašeho súhlasu
2. po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

V Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. príjemcovia osobných údajov sú osoby:
   - podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
   - zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a inej služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
   - zaisťujúce marketingové služby
2. správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb

VI Vaše práva
1. za podmienok stanovených GDPR máte
   - právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
   - právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade omedzenie podľa čl. 18 GDPR
   - právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
   - právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR
   - právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
   - právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo mail prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka
2. ďalej máte právo podať žiadosť na Urade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

VII Podmienky zabezpečovania osobných údajov

1. správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov
2. správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného/šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému
3. správca prehlasuje, že k osobných údajom majú prístup len ním poverené osoby

VIII Záverečné ustanovenia

1. odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate
2. s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate
3. správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom